ojulówoọrọ awọrọojulówo
gbógbogbõ aláwíyé
fãbù
sw_àgbọyé
Nisísíyì (doing at the moment, ongoing)
Si1 Emi/Mo  
Si2 O  
Si3 O  
Pl1 A/Awa  
Pl2 Ẹyin  
Pl3 Awọn  
sw_segẽre (already done)
Si1 Emi/Mo   tijí
Si2 O   tijí
Si3 O   tijí
Pl1 A/Awa   tijí
Pl2 Ẹyin   tijí
Pl3 Awọn   tijí
Tọlá (will be done)
Si1 Emi/Mo   ngo jí
Si2 O   ngo jí
Si3 O   ngo jí
Pl1 A/Awa   ngo jí
Pl2 Ẹyin   ngo jí
Pl3 Awọn   ngo jí
fãbù sọnjọtífũ (would be done)
Si1 Emi/Mo   nji
Si2 O   nji
Si3 O   nji
Pl1 A/Awa   nji
Pl2 Ẹyin   nji
Pl3 Awọn   nji
fãbù sọnjọtífũ (would have be done)
Si1 Emi/Mo   bàti jí
Si2 O   bàti jí
Si3 O   bàti jí
Pl1 A/Awa   bàti jí
Pl2 Ẹyin   bàti jí
Pl3 Awọn   bàti jí
fãbú tárakán impárátifù (doing at the moment, ongoing)
Si1 Emi/Mo   nji
Si2 O   nji
Si3 O   nji
Pl1 A/Awa   nji
Pl2 Ẹyin   nji
Pl3 Awọn   nji
impáretif (Do it!)
Si1      
Si2     Jí!
Si3      
Pl1      
Pl2     Jí!
Pl3      
Kòríbẹ
Negation Simple (not done)
Si1 Emi/Mo   koji
Si2 O   koji
Si3 O   koji
Pl1 A/Awa   koji
Pl2 Ẹyin   koji
Pl3 Awọn   koji
Negation Strong (really not done)
Si1 Emi/Mo   koji rara
Si2 O   koji rara
Si3 O   koji rara
Pl1 A/Awa   koji rara
Pl2 Ẹyin   koji rara
Pl3 Awọn   koji rara