ojulówoọrọ awọrọojulówo
gbógbogbõ aláwíyé
ajẹtífù olódùmarè
class gan
Comparison of adjectives
positive     olódùmarè
comparative     olódùmarè daradara
superlative     olódùmarè gan
Affirmation
Present (now, today)
Si1 Emi/Mo   olódùmarè
Si2 O   olódùmarè
Si3 O   olódùmarè
Pl1 A/Awa   olódùmarè
Pl2 Ẹyin   olódùmarè
Pl3 Awọn   olódùmarè
Perfect (in the past)
Si1 Emi/Mo   tiolódùmarè
Si2 O   tiolódùmarè
Si3 O   tiolódùmarè
Pl1 A/Awa   tiolódùmarè
Pl2 Ẹyin   tiolódùmarè
Pl3 Awọn   tiolódùmarè
Future (will be ...)
Si1 Emi/Mo   o olódùmarè
Si2 O   olódùmarè
Si3 O   olódùmarè
Pl1 A/Awa   o olódùmarè
Pl2 Ẹyin   o olódùmarè
Pl3 Awọn   o olódùmarè
Negation
Present (now, today)
Si1 Emi/Mo   kòolódùmarè /  ò  olódùmarè
Si2 O   kòolódùmarè /  ò  olódùmarè
Si3 O   kòolódùmarè /  ò  olódùmarè
Pl1 A/Awa   kòolódùmarè /  ò  olódùmarè
Pl2 Ẹyin   kòolódùmarè /  ò  olódùmarè
Pl3 Awọn   kòolódùmarè /  ò  olódùmarè
Simple Past (in the past)
Si1 Emi/Mo   kòolódùmarè   /  ò olódùmarè 
Si2 O   kòolódùmarè   /  ò olódùmarè 
Si3 O   kòolódùmarè   /  ò olódùmarè 
Pl1 A/Awa   kòolódùmarè   /  ò olódùmarè 
Pl2 Ẹyin   kòolódùmarè   /  ò olódùmarè 
Pl3 Awọn   kòolódùmarè   /  ò olódùmarè