ojulówoọrọ awọrọojulówo
gbógbogbõ aláwíyé
ajẹtífù lọsọsẹ
class gan
Comparison of adjectives
positive     lọsọsẹ
comparative     lọsọsẹ daradara
superlative     lọsọsẹ gan
Affirmation
Present (now, today)
Si1 Emi/Mo   lọsọsẹ
Si2 O   lọsọsẹ
Si3 O   lọsọsẹ
Pl1 A/Awa   lọsọsẹ
Pl2 Ẹyin   lọsọsẹ
Pl3 Awọn   lọsọsẹ
Perfect (in the past)
Si1 Emi/Mo   tilọsọsẹ
Si2 O   tilọsọsẹ
Si3 O   tilọsọsẹ
Pl1 A/Awa   tilọsọsẹ
Pl2 Ẹyin   tilọsọsẹ
Pl3 Awọn   tilọsọsẹ
Future (will be ...)
Si1 Emi/Mo   o lọsọsẹ
Si2 O   lọsọsẹ
Si3 O   lọsọsẹ
Pl1 A/Awa   o lọsọsẹ
Pl2 Ẹyin   o lọsọsẹ
Pl3 Awọn   o lọsọsẹ
Negation
Present (now, today)
Si1 Emi/Mo   kòlọsọsẹ /  ò  lọsọsẹ
Si2 O   kòlọsọsẹ /  ò  lọsọsẹ
Si3 O   kòlọsọsẹ /  ò  lọsọsẹ
Pl1 A/Awa   kòlọsọsẹ /  ò  lọsọsẹ
Pl2 Ẹyin   kòlọsọsẹ /  ò  lọsọsẹ
Pl3 Awọn   kòlọsọsẹ /  ò  lọsọsẹ
Simple Past (in the past)
Si1 Emi/Mo   kòlọsọsẹ   /  ò lọsọsẹ 
Si2 O   kòlọsọsẹ   /  ò lọsọsẹ 
Si3 O   kòlọsọsẹ   /  ò lọsọsẹ 
Pl1 A/Awa   kòlọsọsẹ   /  ò lọsọsẹ 
Pl2 Ẹyin   kòlọsọsẹ   /  ò lọsọsẹ 
Pl3 Awọn   kòlọsọsẹ   /  ò lọsọsẹ