ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. intensiv

ájẹtífù ìfíyéra

 1. intensiv
 2. intensiver
 3. intensivsten

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der intensive
 2. des intensiven
 3. dem intensiven
 4. den intensiven
tobìnrin
 1. die intensive
 2. der intensive
 3. der intensiven
 4. die intensiven
kòsekukòsẹyẹ
 1. das intensive
 2. des intensive
 3. dem intensiven
 4. das intensiven
akójọpọ
 1. die intensiven
 2. der intensiven
 3. den intensiven
 4. die intensiven

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein intensiver
 2. eines intensiven
 3. einem intensivem
 4. einen intensiven
tobìnrin
 1. eine intensive
 2. einer intensive
 3. einer intensiver
 4. eine intensiver
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein intensives
 2. eines intensives
 3. einem intensivem
 4. ein intensiven
akójọpọ
 1. - intensive
 2. - intensive
 3. - intensiven
 4. - intensiver

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. intensiver
 2. intensiven
 3. intensiven
 4. intensiven
tobìnrin
 1. intensive
 2. intensive
 3. intensiven
 4. intensiven
kòsekukòsẹyẹ
 1. intensives
 2. intensives
 3. intensiven
 4. intensiven
akójọpọ
 1. intensiven
 2. intensiven
 3. intensiven
 4. intensiven

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der intensive
 2. des intensiven
 3. dem intensiven
 4. den intensiven
tobìnrin
 1. die intensive
 2. der intensive
 3. der intensiven
 4. die intensiven
kòsekukòsẹyẹ
 1. das intensive
 2. des intensive
 3. dem intensiven
 4. das intensiven
akójọpọ
 1. die intensiven
 2. der intensiven
 3. den intensiven
 4. die intensiven

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein intensiver
 2. eines intensiven
 3. einem intensivem
 4. einen intensiven
tobìnrin
 1. eine intensive
 2. einer intensive
 3. einer intensiver
 4. eine intensiver
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein intensives
 2. eines intensives
 3. einem intensivem
 4. ein intensiven
akójọpọ
 1. keine intensive
 2. keiner intensive
 3. keinen intensiven
 4. keine intensiver

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. intensiver
 2. intensiven
 3. intensiven
 4. intensiven
tobìnrin
 1. intensive
 2. intensive
 3. intensiven
 4. intensiven
kòsekukòsẹyẹ
 1. intensives
 2. intensives
 3. intensiven
 4. intensiven
akójọpọ
 1. intensiven
 2. intensiven
 3. intensiven
 4. intensiven

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der intensivste
 2. des intensivsten
 3. dem intensivsten
 4. den intensivsten
tobìnrin
 1. die intensivste
 2. der intensivste
 3. der intensivsten
 4. die intensivsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das intensivste
 2. des intensivste
 3. dem intensivsten
 4. das intensivsten
akójọpọ
 1. die intensivsten
 2. der intensivsten
 3. den intensivsten
 4. die intensivsten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein intensivster
 2. eines intensivsten
 3. einem intensivstem
 4. einen intensivsten
tobìnrin
 1. eine intensivste
 2. einer intensivste
 3. einer intensivster
 4. eine intensivster
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein intensivstes
 2. eines intensivstes
 3. einem intensivstem
 4. ein intensivsten
akójọpọ
 1. keine intensivste
 2. keiner intensivste
 3. keinen intensivsten
 4. keine intensivster

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. intensivster
 2. intensivsten
 3. intensivsten
 4. intensivsten
tobìnrin
 1. intensivste
 2. intensivste
 3. intensivsten
 4. intensivsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. intensivstes
 2. intensivstes
 3. intensivsten
 4. intensivsten
akójọpọ
 1. intensivsten
 2. intensivsten
 3. intensivsten
 4. intensivsten