ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. identisch

ájẹtífù ìfíyéra

 1. identisch
 2. -
 3. -

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der identische
 2. des identischen
 3. dem identischen
 4. den identischen
tobìnrin
 1. die identische
 2. der identische
 3. der identischen
 4. die identischen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das identische
 2. des identische
 3. dem identischen
 4. das identischen
akójọpọ
 1. die identischen
 2. der identischen
 3. den identischen
 4. die identischen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein identischer
 2. eines identischen
 3. einem identischem
 4. einen identischen
tobìnrin
 1. eine identische
 2. einer identische
 3. einer identischer
 4. eine identischer
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein identisches
 2. eines identisches
 3. einem identischem
 4. ein identischen
akójọpọ
 1. - identische
 2. - identische
 3. - identischen
 4. - identischer

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. identischer
 2. identischen
 3. identischen
 4. identischen
tobìnrin
 1. identische
 2. identische
 3. identischen
 4. identischen
kòsekukòsẹyẹ
 1. identisches
 2. identisches
 3. identischen
 4. identischen
akójọpọ
 1. identischen
 2. identischen
 3. identischen
 4. identischen

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der -
 2. des -
 3. dem -
 4. den -
tobìnrin
 1. die -
 2. der -
 3. der -
 4. die -
kòsekukòsẹyẹ
 1. das -
 2. des -
 3. dem -
 4. das -
akójọpọ
 1. die -
 2. der -
 3. den -
 4. die -

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. einen -
tobìnrin
 1. eine -
 2. einer -
 3. einer -
 4. eine -
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. ein -
akójọpọ
 1. keine -
 2. keiner -
 3. keinen -
 4. keine -

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
tobìnrin
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
kòsekukòsẹyẹ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
akójọpọ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der -
 2. des -
 3. dem -
 4. den -
tobìnrin
 1. die -
 2. der -
 3. der -
 4. die -
kòsekukòsẹyẹ
 1. das -
 2. des -
 3. dem -
 4. das -
akójọpọ
 1. die -
 2. der -
 3. den -
 4. die -

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. einen -
tobìnrin
 1. eine -
 2. einer -
 3. einer -
 4. eine -
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein -
 2. eines -
 3. einem -
 4. ein -
akójọpọ
 1. keine -
 2. keiner -
 3. keinen -
 4. keine -

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
tobìnrin
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
kòsekukòsẹyẹ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
akójọpọ
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -