ojulówoọrọ awọrọojulówo
gbógbogbõ aláwíyé
fãbù bá-nímọràn
sw_àgbọyé
Nisísíyì (doing at the moment, ongoing)
Si1 Emi/Mo   bá-nímọràn
Si2 O   bá-nímọràn
Si3 O   bá-nímọràn
Pl1 A/Awa   bá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   bá-nímọràn
Pl3 Awọn   bá-nímọràn
sw_segẽre (already done)
Si1 Emi/Mo   tibá-nímọràn
Si2 O   tibá-nímọràn
Si3 O   tibá-nímọràn
Pl1 A/Awa   tibá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   tibá-nímọràn
Pl3 Awọn   tibá-nímọràn
Tọlá (will be done)
Si1 Emi/Mo   ngo bá-nímọràn
Si2 O   ngo bá-nímọràn
Si3 O   ngo bá-nímọràn
Pl1 A/Awa   ngo bá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   ngo bá-nímọràn
Pl3 Awọn   ngo bá-nímọràn
fãbù sọnjọtífũ (would be done)
Si1 Emi/Mo   ńbá-nímọràn
Si2 O   ńbá-nímọràn
Si3 O   ńbá-nímọràn
Pl1 A/Awa   ńbá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   ńbá-nímọràn
Pl3 Awọn   ńbá-nímọràn
fãbù sọnjọtífũ (would have be done)
Si1 Emi/Mo   bàti bá-nímọràn
Si2 O   bàti bá-nímọràn
Si3 O   bàti bá-nímọràn
Pl1 A/Awa   bàti bá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   bàti bá-nímọràn
Pl3 Awọn   bàti bá-nímọràn
fãbú tárakán impárátifù (doing at the moment, ongoing)
Si1 Emi/Mo   ńbá-nímọràn
Si2 O   ńbá-nímọràn
Si3 O   ńbá-nímọràn
Pl1 A/Awa   ńbá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   ńbá-nímọràn
Pl3 Awọn   ńbá-nímọràn
impáretif (Do it!)
Si1      
Si2     Bá-Nímọràn!
Si3      
Pl1      
Pl2     Bá-Nímọràn!
Pl3      
Kòríbẹ
Negation Simple (not done)
Si1 Emi/Mo   kòbá-nímọràn
Si2 O   kòbá-nímọràn
Si3 O   kòbá-nímọràn
Pl1 A/Awa   kòbá-nímọràn
Pl2 Ẹyin   kòbá-nímọràn
Pl3 Awọn   kòbá-nímọràn
Negation Strong (really not done)
Si1 Emi/Mo   kòbá-nímọràn rara
Si2 O   kòbá-nímọràn rara
Si3 O   kòbá-nímọràn rara
Pl1 A/Awa   kòbá-nímọràn rara
Pl2 Ẹyin   kòbá-nímọràn rara
Pl3 Awọn   kòbá-nímọràn rara