gbógbogbõ aláwíyé
fãbù èdèàiyèdè
sw_àgbọyé
Nisísíyì (doing at the moment, ongoing)
Si1 Emi/Mo   èdèàiyèdè
Si2 O   èdèàiyèdè
Si3 O   èdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   èdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   èdèàiyèdè
Pl3 Awọn   èdèàiyèdè
sw_segẽre (already done)
Si1 Emi/Mo   tièdèàiyèdè
Si2 O   tièdèàiyèdè
Si3 O   tièdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   tièdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   tièdèàiyèdè
Pl3 Awọn   tièdèàiyèdè
Tọlá (will be done)
Si1 Emi/Mo   ngo èdèàiyèdè
Si2 O   ngo èdèàiyèdè
Si3 O   ngo èdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   ngo èdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   ngo èdèàiyèdè
Pl3 Awọn   ngo èdèàiyèdè
fãbù sọnjọtífũ (would be done)
Si1 Emi/Mo   ńèdèàiyèdè
Si2 O   ńèdèàiyèdè
Si3 O   ńèdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   ńèdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   ńèdèàiyèdè
Pl3 Awọn   ńèdèàiyèdè
fãbù sọnjọtífũ (would have be done)
Si1 Emi/Mo   bàti èdèàiyèdè
Si2 O   bàti èdèàiyèdè
Si3 O   bàti èdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   bàti èdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   bàti èdèàiyèdè
Pl3 Awọn   bàti èdèàiyèdè
fãbú tárakán impárátifù (doing at the moment, ongoing)
Si1 Emi/Mo   ńèdèàiyèdè
Si2 O   ńèdèàiyèdè
Si3 O   ńèdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   ńèdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   ńèdèàiyèdè
Pl3 Awọn   ńèdèàiyèdè
impáretif (Do it!)
Si1      
Si2     Èdèàiyèdè!
Si3      
Pl1      
Pl2     Èdèàiyèdè!
Pl3      
Kòríbẹ
Negation Simple (not done)
Si1 Emi/Mo   kòèdèàiyèdè
Si2 O   kòèdèàiyèdè
Si3 O   kòèdèàiyèdè
Pl1 A/Awa   kòèdèàiyèdè
Pl2 Ẹyin   kòèdèàiyèdè
Pl3 Awọn   kòèdèàiyèdè
Negation Strong (really not done)
Si1 Emi/Mo   kòèdèàiyèdè rara
Si2 O   kòèdèàiyèdè rara
Si3 O   kòèdèàiyèdè rara
Pl1 A/Awa   kòèdèàiyèdè rara
Pl2 Ẹyin   kòèdèàiyèdè rara
Pl3 Awọn   kòèdèàiyèdè rara