ojulówoọrọ awọrọojulówo

nkánwíwá àbábọrẹ German-Wolof

  • viel (fãbù, jẹ́mánì)
  • viel (adífábù, jẹ́mánì)
  • viel (ajẹtífù, jẹ́mánì)
    • las las  (ajẹtífù, wolof)
    • naax naax  (ajẹtífù, wolof)