ojulówoọrọ awọrọojulówo

nkánwíwá àbábọrẹ Wolof-German

  • tus  (ọkọkán, wolof)