ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. tooye
 2. b-
 3. y-

fúyẹ ségesège ẹlẹyọ

árálé lẹgbẹkȧn

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. tooye bi
akójọpọ
 1. tooye yi

árálé tojìnna

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. tooye ba
akójọpọ
 1. tooye ya

fúyẹ ségesège ẹyọọrọ

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. ab tooye
akójọpọ
 1. ay tooye
jagírí púpọ
 1. i tooye

bãtinsé bínkantĩri

nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. tooye bii
 2. tàbi
 3. bii tooye
nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. tooye boobu
 2. tàbi
 3. boobu tooye
nkan tójìnnà
 1. tooye bale
 2. tàbi
 3. bale tooye
Ọnàmírán
 1. tooye bee
 2. tàbi
 3. bee tooye
nkán tójìnnà tówàlẹgbẹ ẹnotonsọrọ
 1. tooye boobale
 2. tàbi
 3. boobale tooye
Ọnàmírán
 1. tooye booba
 2. tàbi
 3. booba tooye
Ọnàmírán
 1. tooye boobee
 2. tàbi
 3. boobee tooye

omirọrọ ẹlẹyọ

kòjàgĩrí
 1. tooye buy
tójágĩri
 1. tooye biy

nkánkíkà ẹlẹyọ

kékéré
 1. tooye bepp
tónlésí
 1. beneen tooye

tákọtábo nkán

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. sama tooye
 2. sa tooye
 3. tooyeam
 4. sunu tooye
 5. seen tooye
 6. seen tooye
akójọpọ
 1. samay tooye
 2. say tooye
 3. ay tooyeam
 4. sunuy tooye
 5. seeni tooye
 6. seeni tooye