ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. ruhig

ájẹtífù ìfíyéra

 1. ruhig
 2. ruhiger
 3. ruhigsten

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der ruhige
 2. des ruhigen
 3. dem ruhigen
 4. den ruhigen
tobìnrin
 1. die ruhige
 2. der ruhige
 3. der ruhigen
 4. die ruhigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das ruhige
 2. des ruhige
 3. dem ruhigen
 4. das ruhigen
akójọpọ
 1. die ruhigen
 2. der ruhigen
 3. den ruhigen
 4. die ruhigen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein ruhiger
 2. eines ruhigen
 3. einem ruhigem
 4. einen ruhigen
tobìnrin
 1. eine ruhige
 2. einer ruhige
 3. einer ruhiger
 4. eine ruhiger
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein ruhiges
 2. eines ruhiges
 3. einem ruhigem
 4. ein ruhigen
akójọpọ
 1. - ruhige
 2. - ruhige
 3. - ruhigen
 4. - ruhiger

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. ruhiger
 2. ruhigen
 3. ruhigen
 4. ruhigen
tobìnrin
 1. ruhige
 2. ruhige
 3. ruhigen
 4. ruhigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. ruhiges
 2. ruhiges
 3. ruhigen
 4. ruhigen
akójọpọ
 1. ruhigen
 2. ruhigen
 3. ruhigen
 4. ruhigen

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der ruhige
 2. des ruhigen
 3. dem ruhigen
 4. den ruhigen
tobìnrin
 1. die ruhige
 2. der ruhige
 3. der ruhigen
 4. die ruhigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. das ruhige
 2. des ruhige
 3. dem ruhigen
 4. das ruhigen
akójọpọ
 1. die ruhigen
 2. der ruhigen
 3. den ruhigen
 4. die ruhigen

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein ruhiger
 2. eines ruhigen
 3. einem ruhigem
 4. einen ruhigen
tobìnrin
 1. eine ruhige
 2. einer ruhige
 3. einer ruhiger
 4. eine ruhiger
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein ruhiges
 2. eines ruhiges
 3. einem ruhigem
 4. ein ruhigen
akójọpọ
 1. keine ruhige
 2. keiner ruhige
 3. keinen ruhigen
 4. keine ruhiger

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. ruhiger
 2. ruhigen
 3. ruhigen
 4. ruhigen
tobìnrin
 1. ruhige
 2. ruhige
 3. ruhigen
 4. ruhigen
kòsekukòsẹyẹ
 1. ruhiges
 2. ruhiges
 3. ruhigen
 4. ruhigen
akójọpọ
 1. ruhigen
 2. ruhigen
 3. ruhigen
 4. ruhigen

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der ruhigste
 2. des ruhigsten
 3. dem ruhigsten
 4. den ruhigsten
tobìnrin
 1. die ruhigste
 2. der ruhigste
 3. der ruhigsten
 4. die ruhigsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das ruhigste
 2. des ruhigste
 3. dem ruhigsten
 4. das ruhigsten
akójọpọ
 1. die ruhigsten
 2. der ruhigsten
 3. den ruhigsten
 4. die ruhigsten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein ruhigster
 2. eines ruhigsten
 3. einem ruhigstem
 4. einen ruhigsten
tobìnrin
 1. eine ruhigste
 2. einer ruhigste
 3. einer ruhigster
 4. eine ruhigster
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein ruhigstes
 2. eines ruhigstes
 3. einem ruhigstem
 4. ein ruhigsten
akójọpọ
 1. keine ruhigste
 2. keiner ruhigste
 3. keinen ruhigsten
 4. keine ruhigster

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. ruhigster
 2. ruhigsten
 3. ruhigsten
 4. ruhigsten
tobìnrin
 1. ruhigste
 2. ruhigste
 3. ruhigsten
 4. ruhigsten
kòsekukòsẹyẹ
 1. ruhigstes
 2. ruhigstes
 3. ruhigsten
 4. ruhigsten
akójọpọ
 1. ruhigsten
 2. ruhigsten
 3. ruhigsten
 4. ruhigsten