ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. mujj
 2. g-
 3. y-

fúyẹ ségesège ẹlẹyọ

árálé lẹgbẹkȧn

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. mujj gi
akójọpọ
 1. mujj yi

árálé tojìnna

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. mujj ga
akójọpọ
 1. mujj ya

fúyẹ ségesège ẹyọọrọ

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. ag mujj
akójọpọ
 1. ay mujj
jagírí púpọ
 1. i mujj

bãtinsé bínkantĩri

nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. mujj gii
 2. tàbi
 3. gii mujj
nkán tówàlẹgbẹ ẹni tonsọrọ
 1. mujj googu
 2. tàbi
 3. googu mujj
nkan tójìnnà
 1. mujj gale
 2. tàbi
 3. gale mujj
Ọnàmírán
 1. mujj gee
 2. tàbi
 3. gee mujj
nkán tójìnnà tówàlẹgbẹ ẹnotonsọrọ
 1. mujj googale
 2. tàbi
 3. googale mujj
Ọnàmírán
 1. mujj googa
 2. tàbi
 3. googa mujj
Ọnàmírán
 1. mujj googee
 2. tàbi
 3. googee mujj

omirọrọ ẹlẹyọ

kòjàgĩrí
 1. mujj guy
tójágĩri
 1. mujj giy

nkánkíkà ẹlẹyọ

kékéré
 1. mujj gepp
tónlésí
 1. geneen mujj

tákọtábo nkán

fãbù ẹlẹyọkansoso
 1. sama mujj
 2. sa mujj
 3. mujjam
 4. sunu mujj
 5. seen mujj
 6. seen mujj
akójọpọ
 1. samay mujj
 2. say mujj
 3. ay mujjam
 4. sunuy mujj
 5. seeni mujj
 6. seeni mujj