ojulówoọrọ awọrọojulówo
gbógbogbõ aláwíyé
 1. -laanifu
 2. -laanifu kuliko
 3. -laanifu kuliko -ote
 1. vilaanifu
 1.  
 2. mlaanifu
 3.  
 4. mlaanifu
 5.  
 6. kilaanifu
 7.  
 8. laanifu
 9.  
 10. laanifu
 11.  
 12. mlaanifu
 13.  
 14. kulaanifu
 15.  
 16. palaanifu
 17.  
 1.  
 2. walaanifu
 3.  
 4. milaanifu
 5.  
 6. vilaanifu
 7.  
 8. malaanifu
 9.  
 10. laanifu
 11.  
 12. laanifu
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. palaanifu
 17.  
 1.  
 2. NE
 3.  
 4. NE
 5.  
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9.  
 10. NE
 11.  
 12. laanifu
 13.  
 14. NE
 15.  
 16. NE
 17.