ojulówoọrọ awọrọojulówo

nkánwíwá àbábọrẹ Swahili-German

 • gumu (ajẹtífù, swàhílì)
  • hart hart  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • gedrängt gedrängt  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • schwierig schwierig  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • kategorisch kategorisch  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • fest fest  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • kompakt kompakt  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • schwer schwer  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • stark stark  (ajẹtífù, jẹ́mánì)
  • rau rau  (ajẹtífù, jẹ́mánì)