ojulówoọrọ awọrọojulówo

nkánwíwá àbábọrẹ Swahili-German

  • chao (possessive pronoun, swàhílì)
    • ihr ihr  (possessive pronoun, jẹ́mánì)
    • ihre ihre  (possessive pronoun, jẹ́mánì)