ojulówoọrọ awọrọojulówo

gbógbogbõ aláwíyé

 1. ambivalent

ájẹtífù ìfíyéra

 1. ambivalent
 2. ambivalenter
 3. ambivalentesten

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der ambivalente
 2. des ambivalenten
 3. dem ambivalenten
 4. den ambivalenten
tobìnrin
 1. die ambivalente
 2. der ambivalente
 3. der ambivalenten
 4. die ambivalenten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das ambivalente
 2. des ambivalente
 3. dem ambivalenten
 4. das ambivalenten
akójọpọ
 1. die ambivalenten
 2. der ambivalenten
 3. den ambivalenten
 4. die ambivalenten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein ambivalenter
 2. eines ambivalenten
 3. einem ambivalentem
 4. einen ambivalenten
tobìnrin
 1. eine ambivalente
 2. einer ambivalente
 3. einer ambivalenter
 4. eine ambivalenter
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein ambivalentes
 2. eines ambivalentes
 3. einem ambivalentem
 4. ein ambivalenten
akójọpọ
 1. - ambivalente
 2. - ambivalente
 3. - ambivalenten
 4. - ambivalenter

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. ambivalenter
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
tobìnrin
 1. ambivalente
 2. ambivalente
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
kòsekukòsẹyẹ
 1. ambivalentes
 2. ambivalentes
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
akójọpọ
 1. ambivalenten
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten

ajẹtífù ìfìkánwekán

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der ambivalente
 2. des ambivalenten
 3. dem ambivalenten
 4. den ambivalenten
tobìnrin
 1. die ambivalente
 2. der ambivalente
 3. der ambivalenten
 4. die ambivalenten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das ambivalente
 2. des ambivalente
 3. dem ambivalenten
 4. das ambivalenten
akójọpọ
 1. die ambivalenten
 2. der ambivalenten
 3. den ambivalenten
 4. die ambivalenten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein ambivalenter
 2. eines ambivalenten
 3. einem ambivalentem
 4. einen ambivalenten
tobìnrin
 1. eine ambivalente
 2. einer ambivalente
 3. einer ambivalenter
 4. eine ambivalenter
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein ambivalentes
 2. eines ambivalentes
 3. einem ambivalentem
 4. ein ambivalenten
akójọpọ
 1. keine ambivalente
 2. keiner ambivalente
 3. keinen ambivalenten
 4. keine ambivalenter

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. ambivalenter
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
tobìnrin
 1. ambivalente
 2. ambivalente
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
kòsekukòsẹyẹ
 1. ambivalentes
 2. ambivalentes
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten
akójọpọ
 1. ambivalenten
 2. ambivalenten
 3. ambivalenten
 4. ambivalenten

ajẹtìfù gidigãn

Àtòkedélẹ ẹlẹyọkán tódájú

ọkùnrin
 1. der ambivalenteste
 2. des ambivalentesten
 3. dem ambivalentesten
 4. den ambivalentesten
tobìnrin
 1. die ambivalenteste
 2. der ambivalenteste
 3. der ambivalentesten
 4. die ambivalentesten
kòsekukòsẹyẹ
 1. das ambivalenteste
 2. des ambivalenteste
 3. dem ambivalentesten
 4. das ambivalentesten
akójọpọ
 1. die ambivalentesten
 2. der ambivalentesten
 3. den ambivalentesten
 4. die ambivalentesten

Àtòkedélẹ atíkùl tiòfẹṣẹmúlẹ

ọkùnrin
 1. ein ambivalentester
 2. eines ambivalentesten
 3. einem ambivalentestem
 4. einen ambivalentesten
tobìnrin
 1. eine ambivalenteste
 2. einer ambivalenteste
 3. einer ambivalentester
 4. eine ambivalentester
kòsekukòsẹyẹ
 1. ein ambivalentestes
 2. eines ambivalentestes
 3. einem ambivalentestem
 4. ein ambivalentesten
akójọpọ
 1. keine ambivalenteste
 2. keiner ambivalenteste
 3. keinen ambivalentesten
 4. keine ambivalentester

Àtòkedélẹ laísi Ẹlẹyọ

ọkùnrin
 1. ambivalentester
 2. ambivalentesten
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten
tobìnrin
 1. ambivalenteste
 2. ambivalenteste
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten
kòsekukòsẹyẹ
 1. ambivalentestes
 2. ambivalentestes
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten
akójọpọ
 1. ambivalentesten
 2. ambivalentesten
 3. ambivalentesten
 4. ambivalentesten