ojulówoọrọ awọrọojulówo
gbógbogbõ aláwíyé
ajẹtífù ṣọwọn
class gan
Comparison of adjectives
positive     ṣọwọn
comparative     ṣọwọn daradara
superlative     ṣọwọn gan
Affirmation
Present (now, today)
Si1 Emi/Mo   ṣọwọn
Si2 O   ṣọwọn
Si3 O   ṣọwọn
Pl1 A/Awa   ṣọwọn
Pl2 Ẹyin   ṣọwọn
Pl3 Awọn   ṣọwọn
Perfect (in the past)
Si1 Emi/Mo   tiṣọwọn
Si2 O   tiṣọwọn
Si3 O   tiṣọwọn
Pl1 A/Awa   tiṣọwọn
Pl2 Ẹyin   tiṣọwọn
Pl3 Awọn   tiṣọwọn
Future (will be ...)
Si1 Emi/Mo   o ṣọwọn
Si2 O   ṣọwọn
Si3 O   ṣọwọn
Pl1 A/Awa   o ṣọwọn
Pl2 Ẹyin   o ṣọwọn
Pl3 Awọn   o ṣọwọn
Negation
Present (now, today)
Si1 Emi/Mo   kòṣọwọn /  ò  ṣọwọn
Si2 O   kòṣọwọn /  ò  ṣọwọn
Si3 O   kòṣọwọn /  ò  ṣọwọn
Pl1 A/Awa   kòṣọwọn /  ò  ṣọwọn
Pl2 Ẹyin   kòṣọwọn /  ò  ṣọwọn
Pl3 Awọn   kòṣọwọn /  ò  ṣọwọn
Simple Past (in the past)
Si1 Emi/Mo   kòṣọwọn   /  ò ṣọwọn 
Si2 O   kòṣọwọn   /  ò ṣọwọn 
Si3 O   kòṣọwọn   /  ò ṣọwọn 
Pl1 A/Awa   kòṣọwọn   /  ò ṣọwọn 
Pl2 Ẹyin   kòṣọwọn   /  ò ṣọwọn 
Pl3 Awọn   kòṣọwọn   /  ò ṣọwọn